Ефективно учене на чужд език и как

Всички в днешно време отчитат плюсовете да владееш чужд език. И да, всички отчитат плюсовете да владееш английски език, защото езикът отваря вратите към света, защото той е средството за комуникация.

В изучаването на чуждия език знаем, че трябва да се включват всички компоненти четене, слушане и разбиране, говорене, писане. Но някак си в стремежа си да овладеем всички тях забравяме, че има един пети компонент, който е от особена важност, а именно да се научиш да учиш. Проучвания показват, че по време на един учебен час запомняш:

  • 10% от това, което ти четат;
  • 20% от това, което чуеш;
  • 30% от това, което видиш;
  • 50% от това, което видиш и чуеш;
  • 70% от това, което дискутирате;
  • 80% от това, което си изпитал лично
  • 95% от това, което преподадеш на някой друг.

Затова да учиш ефективно означава зад теб да стои преподавател с талант и сърце, който знае как да те включи в учебния процес, защото както казва една поговорка:

“Tell me and I may forget,

Teach me and I may remember,

involve me and I will understand!”

www.smartacademy.eu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.