VRK clusterfuckas
Povilas Poderskis
445

Good point… 
Google sheet’o tokiam trivialiam procesui kaip duomenų agregavimas ir pateikimas — būtų daugiau, nei pakankamai daug.

O su “Google apps for bussiness” galėjo turėt viską, ir dar priedo kokį Extended validation [wildcardinį] sertifikatą su dyyyydeliu baneriu “BigZ forever !” — kad visi tikrai žinotų, jog į VRK puslapį papuolė…

Like what you read? Give Povilas K a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.