verbinden | veranderen | verbeteren

Image for post
Image for post

Informatie is overal en altijd en technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat vraagt om nieuwe inzichten. Een andere manier van informatie vergaren, kennis opdoen en delen. Dat vraagt om anders organiseren. Internet maakt wereldwijd slim online samenwerken in netwerkorganisaties mogelijk.

Maar je moet het wel kunnen en DOEN!

Digidoen inspireert, adviseert, leert anders kijken en helpt professionals die willen veranderen. Gedreven, open, menselijk en realistisch. In persoonlijke gesprekken, brainstormsessies, workshops en trainingen.

About

noclichés | digidoen

Praktische workshops online samenwerken en social media

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store