Image for post
Image for post

Innehållsportaler

Aea Bokkonst

Afc Kalligrafi

Bgk Kulturminnesvård

Bv Sociala mötesplatser


Image for post
Image for post
Ladda gärna ner affischen och dela i dina nätverk. Du kan även ladda ner affisch & flyer som pdf här!

Image for post
Image for post

14.00–14.15 Google MeetTill videochattenImage for post
Image for post
En pilot från Stockholms stadsbibliotek, i samarbete med Kulturnatt Stockholm och Unga IT-värdar. Illustration: Itzik GurVi informerar löpande om det fortsatta utvecklingsarbetet här på bloggen.

DIGITALHJÄLP.ONLINE

Digitala biblioteket och medier

Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket och medier vid Stockholms stadsbibliotek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store