Image for post
Image for post

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde zekât kavramı, ‘zekât’ (الزَّكٰوةَ) lafzıyla 30 defa, ‘sadaka’ (صَدَقَةً) lafzı ile müteradif manada 2 defa, toplamda 32 defa zikredilmektedir. Zekât lafzı ile geçen 30 ayet-i kerimeden 26 adedi namaz (salat) ile birlikte kullanılmaktadır.

Bu ayetleri incelediğimizde diğerlerinden farklı bir fiil ile kullanılan bir ayet vardır ki o da zekât faaliyetine doğrudan işaret etmektedir. Bu ayet Muminun suresinin 4. ayetidir. Türkçe meali “Onlar ki zekâtın failleridir.” olan bu ayetin evvelinde ve ahirinde müminlerin vasıflarından bahsedilmektedir.

Genellikle bu ayetin meali müminlerin zekât verme özelliği ile verilmiştir. Fakat ayetin kelimelerine baktığımızda, zekâttan sonra gelen “failun” (فَاعِلُون) kelimesi tercih edilmiştir ve bu da Kur’an’da zekât ile kullanılan fiil terkipleri arasında sadece bir defa kullanılmıştır. ((Zekât lafzı bir yerde isa kökünden tavsiye etmek anlamında (Meryem, 19/31), bir yerde emr kökünden buyurmak anlamında (Meryem, 19/55), bir yerde fi’l (Muminun, 23/4) kökünden, çoğu yerden de ita kökünden vermek anlamında kullanılmıştır. …

About

Digital Zakat

Calculation | Management | Payment www.digitalzakat.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store