Fuck you, HelloFresh. You Foodjehovas.
Sidney Vollmer
26430

Ha Sidney,

Goed jou hier tegen te komen :). En dank dank dank! Ik dacht dat ik de enige was met HelloFresh als stalker… Hoe vaak moet je iemand vragen om te stoppen met bellen? Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Ik word er op z’n zachtst gezegd verdrietig van. Hopelijk levert je koffie-afspraak wat op, ben benieuwd naar een update!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.