Ölmek üzere olan insanların en çok dile getirdiği 5 pişmanlık

Avusturyalı Bronnie Ware ölmek üzere olan insanların son zamanlarını geçirdiği bakım ünitesinde bir kaç yıl çalışmış bir hemşire. Yaşadığı deneyimleri, insanların ölmeden önce dile getirdiği pişmanlıklarını, yaşadıklarını “The Top Five Regrets of Dying” (Ölüm Pişmanlıklarının İlk Beşi) adlı kitabında toplamış.

Like what you read? Give DİJİBEBE a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.