Ας μιλήσουμε για ψευδείς ειδήσεις…

Ο κόσμος τότε

Δεν ήταν ρομαντική εποχή ούτε όλα λειτουργούσαν σωστά

Διάγραμμα / Σύνοψη

Ο κόσμος σήμερα

Σύνοψη, τι άλλαξε και γιατί

  1. Ουσιαστικά έχουμε πολύ λιγότερους ανθρώπους ανά μέσο, οι οποίοι κυρίως αναπαράγουν αντί να δημιουργούν υλικό. Ότι καινούριο βάλει κάποιος στο διαδίκτυο μπορεί να διαδοθεί σαν να ήταν το διαδίκτυο αυτό ένα τεράστιο “φωτοτυπικό” του παρελθόντος.
  2. Τα περισσότερα σάιτς σήμερα συντηρούνται κυρίως από διαδικτυακές διαφημίσεις, οπότε αν κάποιος τα επισκεφθεί, η διαφήμιση προβλήθηκε, το μεροκάματο βγήκε. Αναγκαστικά ποντάρουν λοιπόν σε θέματα αισθησιακά ή παράξενα τα οποία ο κόσμος θα “σπρώξει” στους φίλους του. Επίσης όσα πιο πολλά τόσο πιο καλά μιας και περισσότερες επισκέψεις σημαίνουν περισσότερη έκθεση σε διαφήμιση. Οπότε τα κείμενα καλό είναι να είναι μικρά — όχι όπως αυτό γράφτηκε μεγάλο έπίτηδες.
  3. Γενικότερα το ανοσοποιητικό σύστημα του ειδησεογραφικού συστήματος είναι ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Σκεφτείτε τι συμβαίνει σε θέματα περιβάλλοντος ή πολιτικής.

--

--

--

www.mistriotis.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
mistriotis

mistriotis

www.mistriotis.com

More from Medium

We are delighted to declare to the entire Community, our organization with Solid Proof to review…

NEAR VALIDATORS AND HOW THEY WORK.

What are ERC-20 & TRC-20?

The difference between ERC-20 and TRC-20

Latrell Mitchell NFT Profit — Review