Youth Peace Multipliers

https://www.facebook.com/DinamikGelisimDernegi/?ref=aymt_homepage_panel

Youth Ambassadors Network tarafından hazırlanan, Youth Peacebuilders Multipliers projesi, 7 ülkeden 26 kişinin katılımıyla 28.11–04.12.2016 tarihleri arasında Polonya’nın Nowe Kawkowo kasabasında gerçekleşti. Ülkeler: Fransa,Polonya,İspanya,Makedonya,İngiltere,Türkiye,Macaristan

Katılımcılarından biri olduğum bu projede öncelikle projenin gerçekleşeceği yer olan Polonya’nın Olszytn şehrindeki Nowe Kawkowo kasabasına gittim. Tahtadan yapılmış, doğallık kokan aşağıda resmini gördüğünüz eve adımımı atar atmaz evimde gibi hissettim. Tabi bunda eğitmenlerin güler yüzünün katkısını da unutmamak gerek.

Image for post
Image for post

İlk gün diğer günlere göre daha rahat geçti. genel amaç grubu birbiriyle kaynaştırmak, hafta boyunca ve proje sonrasında neler yapılacağından bahsetmekti. Marshmallow Challenge diye bilinen grup çalışmasını ve yaratıcılığı gösteren bir etkinlik düzenlendi. Ardından bu eğitim kursu fikrinin nasıl oluştuğundan, projenin ileri aşamalarında neler olacağından bahsedildi.

İkinci gün,Magic Triangle denilen insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında teorik ve pratik olarak bütün ayrıntılarıyla konuşuldu. Üçüncü gün, entegrasyonun öneminden, şiddetin hayatımızın hangi alanlarında olduğundan ve nasıl başa çıkılabileceğinden bahsedildi. Bununla ilgili teorik bilgilere yer verildi.Daha sonra barış inşası alanında teorik ve pratik bilgiler verilerek önemine değinildi. Katılımcıların Nowe Kawkowo’da bulunan okulda bir sunum düzenlenmesini istediler.

Image for post
Image for post
Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla sunum için hazırlanırken

Bu sunumu düzenleme amaçlarımızdan birisi Nowe Kawkowo daki ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerin daha öncesinde yurt dışına çıkma imkanının olmaması hatta bazılarının Nowe Kakowo’dan dışarı çıkma imkanının olmaması. Bu yüzden onlar için 7 ülkeden gelen 26 kişiyle buluşmak ve benim içinde kendi kültürümü, ülkemi tanıtmak, onlara motivasyon kaynağı olduğumu bilmek tarif edilemez bir duyguydu.

En güzel anlardan bir tanesi de sunumun bitmesinden sonra öğrencilerden bir tanesinin bana senin sayende İngilizce öğrenmeye karar verdim demesiydi. Böyle eşi benzeri olmayan bir sürü farklı duyguyu içeren anlar insanın hayatında çok kolay gerçekleşmiyor. Bunun benim başıma gelmesinden dolayı çok mutlu hissettim aynı zamanda da yaptığım şeyden onur duydum.

Image for post
Image for post
Okul etkinliğinden sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdik

Projenin son gününde aktivizm konusunda çalıştık. Bu konuda teorik bilgilerin yanında bir sürü farklı örnek videolar izledik. Ayrıca da beyin fırtınası yaparak daha etkili aktivizm yollarından konuştuk.

Huriye YILDIZ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store