Youth Peace Multipliers

İlk gün diğer günlere göre daha rahat geçti. genel amaç grubu birbiriyle kaynaştırmak, hafta boyunca ve proje sonrasında neler yapılacağından bahsetmekti. Marshmallow Challenge diye bilinen grup çalışmasını ve yaratıcılığı gösteren bir etkinlik düzenlendi. Ardından bu eğitim kursu fikrinin nasıl oluştuğundan, projenin ileri aşamalarında neler olacağından bahsedildi.

İkinci gün,Magic Triangle denilen insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında teorik ve pratik olarak bütün ayrıntılarıyla konuşuldu. Üçüncü gün, entegrasyonun öneminden, şiddetin hayatımızın hangi alanlarında olduğundan ve nasıl başa çıkılabileceğinden bahsedildi. Bununla ilgili teorik bilgilere yer verildi.Daha sonra barış inşası alanında teorik ve pratik bilgiler verilerek önemine değinildi. Katılımcıların Nowe Kawkowo’da bulunan okulda bir sunum düzenlenmesini istediler.

Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla sunum için hazırlanırken

Bu sunumu düzenleme amaçlarımızdan birisi Nowe Kawkowo daki ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerin daha öncesinde yurt dışına çıkma imkanının olmaması hatta bazılarının Nowe Kakowo’dan dışarı çıkma imkanının olmaması. Bu yüzden onlar için 7 ülkeden gelen 26 kişiyle buluşmak ve benim içinde kendi kültürümü, ülkemi tanıtmak, onlara motivasyon kaynağı olduğumu bilmek tarif edilemez bir duyguydu.

En güzel anlardan bir tanesi de sunumun bitmesinden sonra öğrencilerden bir tanesinin bana senin sayende İngilizce öğrenmeye karar verdim demesiydi. Böyle eşi benzeri olmayan bir sürü farklı duyguyu içeren anlar insanın hayatında çok kolay gerçekleşmiyor. Bunun benim başıma gelmesinden dolayı çok mutlu hissettim aynı zamanda da yaptığım şeyden onur duydum.

Okul etkinliğinden sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdik

Projenin son gününde aktivizm konusunda çalıştık. Bu konuda teorik bilgilerin yanında bir sürü farklı örnek videolar izledik. Ayrıca da beyin fırtınası yaparak daha etkili aktivizm yollarından konuştuk.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store