1
Belina brez iz tvoje grude veje
in zelenijo tvoja mila lica,
spokojno vabiš kakor golobica,
da potniku se strt obraz zasmeje.

Ko sonce ga rumeno zlato greje,
zelena, oj, privabi ga stezica,
na koncu nje ga čaka lepotica,
plavina njena mnogo let našteje.

Odgnala kaplja temne bo spomine,
ko z…

Akrostihi prepleta zgodovine in trenutka, ki mi ga kraj ponuja.

LJUBLJANA

Legende žive o gradovih in zmajih,

Jazonova pravi se v tvojih okrajih.

Uboj tolovaja povod za rojenje

Bil potk je, ki vile so Figu trpljenje.

Levilo vladarjev emonskih se duri

Je, niso zaprli jih slogini uri.

Akropola pratila sina mizarja

Dino Subašić

Journalist (RTV Slovenija 2019-, European Commission 2020-), event host, traveler. dinosubasic999@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store