Naranasan mo na ba ang pakiramdam ng mag isa?

Marami kang kaibigan oo pero bakit di ka masaya?

Maraming nakapaligid sayo ngunit walang nakakaalam ng mga dinaranas mo

Kahit ni minsan wala ni isang nagtangka na magtanong sayo

Walang nagtatanong kung okay ka lang ba

Ang alam nila masaya ka dahil nakangiti ka pag kasama sila

Ngunit ang mga ngiting iyon ay totoo nga ba ?

Lagi kang nariyan kapag sila ay may problema

Payo dito payo dun yan ang lagi mong ginagawa

At ngayon na ikaw naman ang nangangailagan

Kailangan mo ng masasandalan kailangan mo ng makakapitan

Ngunit nasaan ? Nasaan ang mga itinuturing mong kaibigan ?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.