DLive Türkiye Destekçisi

DLive, Türkiye’de büyük ilgi gördü Türk kullanıcılar, DLive’da en hızlı büyüyen topluluk oldu. Türk kullanıcılar, DLive’da en hızlı büyüyen topluluk oldu. Blockchain için tasarlanan ilk ve tek çevrimiçi canlı yayın platformu DLive, Türk yayıncılardan büyük ilgi gördü

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store