Dave Lippman
Dave Lippman

Dave Lippman

VP Design @ebay