Używasz Go z jakąś ochroną ? Jeśli nie to jak wygląda po jakimś czasie używania ?
Krzysiek
1

Nie, w życiu :) Od października zrobiły mi się tylko dwie większe rysy na szkle, no i plastikowy dół jest nieco porysowany.

Like what you read? Give Daniel Marcinkowski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.