o, to ja czekam na tekst o Pixelmatorze. ;)
Kornel
1

To będzie bardzo pozytywna recenzja, świetnie mi się z niego korzysta :) Nieco słów na jego temat powiedziałem już w nowym odcinku AltTaba: [AltTab] #10 Safari i Edge vs. Chrome

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.