На основе такого небольшого личного опыта сделал вывод о всей системе образования. Ок.
Dmytro Karataiev
81

Гм, а думки інших людей ви не помітили?
Плюс це сотні людей, про яких я не писав. 
Ну і аналітичні статті, книги і тд.
Свої історії я вставляв, бо так читачу легше сприймати текст.

Like what you read? Give Dmytro Semenov a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.