Теоремы все-таки надо осознавать и понимать.
Mykhailo Stolovych
21

Згоден!
Але їх легше зрозуміти самому, ніж у ВУЗі)
Якщо людині то цікаво і потрібно, звісно.
Дякую за позицію!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.