Urban 2017
Jakub Abramczuk
11

Lisa? Raczej Maxa Kolonki. Choc ten przynajmniej ma dystans i czuje beke. A Rechuń to bezbek i zwyczajny czopek max.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.