Vài dòng về "grep"

Mình chỉ biết grep là để filter cái kết quả của 1 lệnh gì đó theo đúng ý mình, hết! Nay tìm hiểu kỹ hơn thì ra nó là một lệnh dùng để tìm kiếm. Vầy nó khác find ở chỗ nào?

grep khác find ở chỗ, find là để tìm 1 file, còn grep thì để tìm trong chính cái file đó. Nghe đồn grep cũng có nhiều loại, nào là egrep, fgrep, etc ... mà kệ, giờ cứ dùng mỗi grep đã, tìm hiểu thêm sau.

Theo như trong man của grep thì thấy có vài điểm quan trọng, như:

grep sẽ tìm trong file hoặc stdout với các keyword hoặc 1 regex, và in ra dòng chứa những partern vừa cho.

Cú pháp:

grep [OPTIONS] PATTERN [FILE…]

Vài option hay xài:

  • -c : thay vì in ra kết quả thì in ra số kết quả tìm được
  • -n : cùng với kết quả thì in ra thứ tự của dòng mà chứa kết quả đó

Tạm thời thế thôi, mấy cái khác chưa hiểu lắm :-s

Quan trọng nhất là grep dùng cùng với command khác. Như lệnh find cũng có thể dùng với grep, ví dụ như tìm tất cả các file README.txt trong máy:

find -type f -iname “*.txt” | grep -n README

hay tìm thông tin về 1 process nào đấy, ví dụ như ibus:

ps xau | grep ibus

Cool, huh? Nếu học được thêm cái gì hay ho với grep trong quá trình sử dụng thì mình sẽ update thêm. Bye!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.