Hiểu blockchain và bitcoin dễ dàng
sanluu
794

“Vì nó chỉ là tiền tưởng tượng, sẽ có trường hợp là Tèo đưa cho Tí 1k nhưng lại làm tiếp một giao dịch nữa với Bin” bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Vì khi tèo đưa cho tí 1k thì tài khoản của tèo cũng sẽ mất 1k. lấy đâu ra giao dịch với Bin nữa?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.