Къде да намерим отговори на своите Vue.js въпроси

Dobromir Hristov
Dec 10, 2018 · 3 min read

В този пост ще Ви споделя няколко ресурса, които използвам за да бъда в крак с развитието на Vue екосистемата и намирам отговор на въпроси свързани с разработката на приложения. Чрез тях, ще намерите отговори на много въпроси, ще научите нови неща, дори имате възможността да се запознаете с някои от хората, които разработват Vue ежедневно.

Къде да намеря отговори на своите въпроси?

Всеки програмист знае, че първото място, в което трябва да потърси е Google. Там ще намерите най-често резултати от StackOverflow, които не винаги са удовлетворителни.

Vue Docs

Официалната Vue документация е считана за една от най-добрите в света. Търсачката е наистина много добра и търси както в API-то, така и в Guides секцията.

Силно препоръчвам да потърсите първо в нея, преди да започнете да задавате въпроси към долупосочените места. Възможно е отговора, който търсите вече да е там.

Vue Forum

За щастие, Vue има форум, в който можете да намерите отговор на по-голяма част от основните въпроси, свързани с разработката на Vue.js приложения. Форумът е сравнително активен и повечето теми имат развит отговор и решение. Това трябва да е първото място, на което да зададете въпрос, ако не намирате отговор никъде другаде.

Vue Land — Official Vue Chat

Vue Land е официалният Vue Chat с повече от 2000 постоянно активни потребителя. Той има богат набор от тематични канали, в които хората споделят своят опит, задават въпроси и споделят мнение. Провеждат се Live Q&A сесии с core Vue devs, където всеки може да зададе въпрос към тях. Модераторите постоянно поддържат нивото на спам до минимум.

#need-help секцията е доста активна, потребители и модератори постоянно си помагат един на друг по различни development въпроси. Отбийте се през #vue-testing секцията, може да се засечем :)

Twitter

Twitter не е просто поредната социална мрежа. Това е първото място, където програмисти от цял свят споделят своите постижения, споделят проблеми, публикуват новини за пакети, анкети, обновления, статии и още много други. Отвореният модел на платформата позволява всеки да последва всеки, а краткият формат на Twitter съобщенията водят до малки и структурирани постове.

Последвайте VueBulgaria в Twitter за повече информация свързана с предстоящи Vue събития в България, интересни публикации и други.

Ето и списък с популярни хора във Vue екосистемата, който ще Ви даде добър старт в социалната мрежа.

Vue Github Issues

Vue Github или по-точно неговата Issues секция е пълна с по-задълбочени въпроси, когато форумът просто не е бил достатъчен или някой е попаднал на кофти проблем. Силно препоръчвам да потърсите добре за вече зададен подобен въпрос, преди да пишете нов. Въпроси без примерен линк за пресъздаване на проблема и подробно описание просто се затварят. Използвайте github като последен ресурс за помощ.

Тематични

Ако използвате frameworks като Vuetify, Quasar, Nuxt или др, потърсете техните форум или Discord Chat. Повечето имат собствени, където човек може да зададе по-задълбочени въпроси свързани с дадения framework.

Обучителни ресурси

Ако се чудите, кой Vue курс да започнете, може да разгледате линка отдолу. В него съм описал едни от най-известните курсове и личното ми мнение за тях, като ресурси, от които лично съм се учил.

Dobromir Hristov

Written by

I am a JavaScript developer with a passion for tech.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade