Net bir nefret ortamı var. Çoğunluk işinden nefret ediyor. Kira, fatura, iki bira, 3 günlük vizesiz yurt dışı tatili için çalışıyoruz.
Dijital pazarlama Türkiye’ye muz kabuğunda mı geldi?
Selin Naz Aktaş
41535

Levent Aşkan manidar bir highlight olmuş lewom:)

Like what you read? Give Doğan Akdağ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.