สอบถามกรณีของ angular universal ครับ ว่าจะเก็บข้อมูล storage ของ client และ server ด้วยวิธีไหน…
Chanon Trising
2

ส่วนตัวตอนย้ายผมไม่เจอปัญหาพวก localstorage เท่าไหร่อะครับ น่าจะเพราะว่าเก็บแค่ฝั่ง client อย่างเดียวและเก็บไม่เยอะเท่าไหร่ (ส่วนตัวเจอปัญหา window แทน)

ถ้ายังใช้ตัว Angular 2 อยู่ ลองดูอันนี้ครับ
https://medium.com/@zainzafar/localstorage-with-angular-universal-2a111fb4af72

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.