สอบถามกรณีของ angular universal ครับ ว่าจะเก็บข้อมูล storage ของ client และ server ด้วยวิธีไหน ปกต…
Chanon Trising
2

เพิ่มเติมนิดนึงครับ หลักใหญ่ใจความคือโค้ดที่ใช้ได้แค่บน browser เท่านั้น (พวก window, navigator เป็นต้น) พยายามแยกไม่ให้ปะปนในโค้ดส่วน server อะครับ
ตอนที่ผม compile ตัว client กับ server ใช้ codebase เดี๋ยวกัน แต่ส่วนไหนที่ server ไปรันของที่ใช้ browser เท่านั้นต้องทำให้มันไม่ run ส่วนนั้นให้ได้ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.