‘Başkanlık Anayasası’nın tüm maddeleri kabul edildi: Süreç nasıl işleyecek?

Komisyondan 316 AKP’li vekilin imzasıyla Meclis’e gelen ve ‘partili cumhurbaşkanlığı’ ismiyle sunulan anayasa değişikliği teklifinde oylamanın ardından maddelerin görüşülmesi tamamlandı. Tüm maddelerin kabul edildiği ‘anayasa değişikliği’ teklifinde, birinci tur oylamalarının bitmesinin ardından ikinci turda da 330 vekilin evet demesi halinde teklifin Cumhurbaşkanı’na gitmesi ve 26 Mart — 16 Nisan arasında referanduma götürülmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu’nda oylanan ve büyük tartışmalara sebep olan ‘Başkanlık Anayasası’nın birinci tur görüşmeleri dün gece tamamlandı.

Bianet’in haberine göre, Anayasa değişikliği teklifinde ikinci tur oylamalara geçilmesi için birinci tur oylamaların bitiminin üstünden 48 saat geçmesi gerekiyor. 18 Ocak Çarşamba günü başlaması beklenen ikinci tur oylamalarında, teklifin tümü ve maddeleri görüşmeye açılmayacak. Vekiller, maddeler ve teklif üzerine konuşma da yapmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek.

İkinci turda da teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun, yani en az 330 milletvekilinin ‘Evet’ oyu vermesi şartı aranıyor. Bu oylamalar gizli yapılacak. İkinci turda, 330'un altında oy alan madde tekliften düşecek. Teklifin tamamının oylamasında da kabul oylarının 330'un altında kalması halinde anayasa değişiklik teklifi tamamıyla düşecek.

İkinci turdan geçerse, Cumhurbaşkanı’na gidecek

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun, TBMM Genel Kurulu’nda ikinci turda en az 330 oy alması halinde, 23 ya da 24 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebiliyor. Cumhurbaşkanın bu kanunları 15 gün içerisinde incelemesi gerekiyor.

Oylanan maddeler / aldıkları oy ve getirdikleri:

Anayasa değişikliği teklifinde ilk madde 347 oyla kabul edilirken; 132 “ret’’, 2 ‘’çekimser’’, 2 ‘’boş’’, 1 de ‘’geçersiz’’ oy kullanıldı.

Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen birinci maddeyle, 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9'uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklendi.

TBMM’deki anayasa teklifinin 2. maddesi 343 oyla kabul edildi. Oylamada 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.

Teklifin kabul edilen ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.

18 yaşa seçilme hakkı getiren 3. madde 139 ret oya karşılık 341 oyla kabul edildi.

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişikliği teklifinin 4.maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Söz konusu madde ile Anayasa’nın “TBMM’nin seçim dönemi” başlıklı maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi” olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişikliği teklifinin 5.maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi.

Teklifin 5 maddesiyle, TBMM’nin görevleri ve yetkileri, “kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek” olarak sıralanıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin 6. maddesi de kabul edildi. Oylamada toplam 483 oy kullanılırken, yların dağılımı şöyle: 343 ‘Evet’, 137 ‘Ret’, 2 ‘Boş’, 2 ‘Geçersiz’.

6. maddede Meclis’in bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili düzenlemeler yer aldı.

Anayasa değişiklik teklifinde kritik maddelerinden olan 7. maddenin oylaması sona erdi. Oylamada toplamda 482 oy kullandı. Oyların dağılımı 340 ‘Kabul’, 136 ‘Ret’ 4 ‘Boş’, 2 ‘Geçersiz’ şeklinde gerçekleşti.

7. madde “Partili Cumhurbaşkanlığı”nı mümkün kılıyor

AKP ve MHP’nin uzlaşısıyla Genel Kurul’a sunulan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinde 8. madde de kabul edildi. 340 ‘Evet’, 135 ‘Ret’, 5 ‘Boş’, 1 ‘Geçersiz’ oy kullanıldı.

8. Madde, yürütme yetkisini TBMM’den alıp Cumhurbaşkanı’na veriyor.

Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde 343 evet, 137 hayır, 3 boş ve 2 geçersiz oyla kabul edildi.

9. madde Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.

Anayasa teklifinde 10. madde 343 evet, 135 hayır, 3 boş ve 2 geçersiz oyla kabul edildi.

10. madde ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yetkilerini düzenleniyor.

Meclis’teki anayasa görüşmelerinde 11. madde 341 evet, 134 hayır, 1 çekimser, 5 boş ve 2 geçersiz oyla kabul edildi.

11. madde ile TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin düzenlemeler yapılacak.

12. madde de 344 evet, 133 hayır, 2 boş ve 3 geçersiz oyla kabul edildi.

12. madde Cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenliyor.

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamamasına ilişkin 13. madde ise 343 evet, 133 hayır, 1 çekimser, 3 boş ve 2 geçersiz oyla kabul edildi.

13. madde, anayasa değişikliği paketinde askeri mahkemelerin kaldırılmasını öngören

HSYK’nın yapısını yeniden belirleyen 14. madde, 341 evet, 133 hayır, 1 oy çekimser, 4 boş ve 4 geçersiz oyla kabul edildi.

14. madde, HSYK’nin yapısını düzenliyor.

Bütçe teklifi ve düzenlemelerini içeren 15. madde, 341 evet, 134 hayır, 1 oy çekimser, 5 boş ve 2 geçersiz oyla Meclis’ten geçti.

15. madde, Anayasa değişikliği paketinde Bütçe Kanunu yapısını düzenliyor.

İbare-uyum değişiklikleri içeren 16. madde: 341 evet, 134 hayır, 1 oy çekimser, 3 boş ve 3 geçersiz oyla kabul edildi.

16. maddede, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

Anayasa değişikliğinde teklifindeki 17. madde 342 kabul, 135 ret oyuyla kabul edildi.

17. madde ile, cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçiminin aynı anda yapılmasını, HSYK üyelerinin belirlenmesini düzenliyor.

Anayasa değişikliği teklifindeki son madde olan 18. madde de 344 kabul, 131 ret oyuyla kabul edildi.

18. madde, ilk 17 maddede yapılan değişikliklerin diğer maddelerdeki göndermelerini anayasadan çıkarıyor.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.