Basın İlan Kurumu yönetmeliği değişti, ilan dağıtımı görevi Valiliğe veriliyor

‘Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik çerçevesinde ilanlar, görev alanlarına göre kurum ya da ilgili valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayımlanacak.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 12 Aralık 1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın İlan Kurumu Yönetmeliği”nin ikinci bölümünün başlığı “Süreli Yayınların Denetlenmesi ve İlanların Dağıtımı” olarak değiştirildi.

“İLANLARIN DAĞITIMI VALİLİĞE DEVREDİLİYOR”

Aynı yönetmeliğin 77'nci maddesinde yapılan değişiklikle, “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği” ile resmi ilan yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, görev alanlarına göre kurum ya da ilgili valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayımlanacak.

Resmi ilanlar, 12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yer verilen Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ilan verenlerden alınarak gazetelere dağıtılacak.

Valiliklerin yayınlanmasına aracılık ettiği resmi ilanlarda ise her resmi ilan, ilanı veren tarafından ilgili valiliğe ayrı bir yayın talimatı ile gönderilecek. Anılan yayın talimatında, ekinde yer alan ilanın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilan yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilecek. Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmayacak.

Yönetmeliğin 79'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, kurumun yayınlanmasına aracı olduğu ilan ve reklamlar dışındaki özel ilan ve reklam hakkında, Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacak. Yönetmeliğin 81'inci maddesindeki değişiklikle de resmi ilanlar konusundaki her türlü müracaatı inceleyip karara bağlamak görev ve yetkisi, Kurum Genel Müdürlüğüne veya ilgili valiliğe ait olacak. Bu suretle verilecek kararlara karşı ilk itiraz mercii, yine kararı veren merci olup, itirazın, tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde yapılması gerekecek.

“İTİRAZLAR YÜRÜTMEYİ DURDURAMAYACAK”

Oluşturulan geçici kontrol kurullarının düzenledikleri raporlar üzerine, 83'üncü maddenin birinci fıkrasına göre karar verilecek. Bu kararlara karşı yapılan itirazlar ile Yönetim Kurulunca oluşturulması öngörülen geçici kontrol kurullarına ait denetleme raporları Yönetim Kurulunca incelenip karara bağlanacak. Talep edildiği takdirde Yönetim Kurulu gerekli görürse, süreli yayın sahibini de dinlenecek. Yönetim Kurulu kararlarına karşı, ancak prensip kararı verilmesini gerektiren hallerde ve en geç 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilecek. Ancak bu gibi itirazlar yürütmeyi durduramayacak.

Yönetmeliğin 77'nci maddesindeki değişiklik 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Like what you read? Give dokuz8HABER a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.