Kavi Doll
Kavi Doll

Kavi Doll

~90 y/o grandma in a 20-something genderless body~ ~fierce defender of bodily autonomy~