Image for post
Image for post
ZDROJ: PEXELS.COM

Mobilné aplikácie na osobnú komunikáciu

Každý človek, ktorý aktuálne využíva smartphone, tak účel jeho využívania je primárne na komunikáciu. Bežné telefonáty a klasické textové správy (sms), už pre potreby dnešných ľudí nestačia. Rozšírili sa nové nástroje a kanály na komunikáciu a taktiež sa rozdelili do rôznych segmentov využitia. Dnes je teda úplne bežné, že každý človek má viac ako jednu aplikáciu na komunikáciu, či už je to komunikácia osobná alebo pracovná.

Ktoré mobilné aplikácie používam na osobnú komunikáciu?

Messenger

Prvou a asi najčastejšie využívanou aplikáciou na komunikáciu v mojom osobnom a z časti aj pracovnom živote je určite aplikácia Messenger ktorú vyvinul Facebook.

Podľa mojich štatistík používania (screen time) túto aplikáciu cez môj telefón využívam v týždennom priemere 3 hodiny a 27 minút. …

About

Dominik Boskovič

“Creativity is intelligence having fun.” — Albert Einstein

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store