การ Dump ข้อมูลออกจาก PostgreSQL มาเป็น .SQL แล้วการ Restore กลับ

โดยผมข้อสรุปคือสำหรับคนเริ่มต้นทำครั้งแรกเลยมี 3 เรื่องที่ต้องทำคือ

pg_hba.conf ให้ localhost สามารถใช้ -U ได้

http://www.cyberciti.biz/faq/psql-fatal-ident-authentication-failed-for-user/

สำหรับบาง case อาจจะต้องใส่ .pgpass

http://www.postgresql.org/docs/current/static/libpq-pgpass.html

ใช้ pg_dump กับ psql ลองอ่านดูได้จากที่นี้

http://www.thegeekstuff.com/2009/01/how-to-backup-and-restore-postgres-database-using-pg_dump-and-psql/

เก็บไว้เป็น Reference เพื่อใครเจอปัญหานี้อยู่ครับ


Originally published at dominixz.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.