วิธีตรวจสอบว่าใช้ Harddisk ไปเท่าไรแล้วบน Linux

เข้าไปใน SSH ใช้คำสั่ง

df -h

จะโชว์ออกมาทุก drive ว่ามี drive อะไรบ้างและแต่ละ drive เป็น file system แบบไหนใช้ไปเท่าไรเหลือเท่าไร
 อยากดูเป็น Folder ก็จัดไป

du -sh /home/

ถ้าอยากดู Subfolder ทั้งหมดก็ใช้แบบนี้

du -sh /home/*

สรุปคำสั่ง ‘df’ เอาไว้ดูภาพรวมของ Disk ทั้งหมด ถ้าอยากหาเฉพาะ folder นั้นๆใช้พื้นที่เท่าไร ให้ใช้ ‘du -sh’

แปลจาก
 http://knowledgelayer.softlayer.com/questions/202/How+can+I+check+my+hard+disk+usage+in+Linux%3F


Originally published at dominixz.com.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated DominixZ’s story.