เพิ่ม ulimit เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ถ้าใครต้องใช้ MySQL , Oracle , Memcached ฯลฯส่วนใหญ่แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับเลยก็คือจำนวนไฟล์ที่ App นี้สามารถเปิดได้ ซึ่งมันรวมไปถึง User นั้นๆเปิดไฟล์ได้เท่าไรด้วย ดังนั้นนอกจากจะเพิ่มที่ Config ของ App เองแล้วยังต้องไปเพิ่มที่ User ด้วยเลยเป็นที่มาของเราที่ต้องใช้ ulimit -a และ ulimit -n ในการเพิ่มการเปิดไฟล์ให้ user โดยโดมเอา Reference วิธีทำมาให้สองเว็บไซต์ครับ โดยส่วนใหญ่ต้องไปแก้ที่ /etc/security/limits.conf ครับผม

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-increase-the-maximum-number-of-open-files

http://stackoverflow.com/questions/502545/too-many-open-files-error-on-ubuntu-8-04


Originally published at dominixz.com.

Like what you read? Give DominixZ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.