Araba Sileceği Problemi
kayam
102

Yukarıdaki şekilde 102 olarak belirtilen bir araç ön camında, 100 olarak belirtilen silecekler, 101 olarak belirtilen ve camın alt tarafına yerleştirilmiş bir kayganlaştırıcı (S3) maddesi içeren küçük tanklara her turda değecek ve ek bir madde aracılığıyla sürtünmesi azaltılacaktır. 1.2.1 ve 1.2.2 bu sorun için güzel bir çözüm sağlayabilir. Dökümanlar ve bilgiler için teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.