Nhận đặt mua hàng từ Amazon.de Đức về Việt Nam nhanh chóng

Tại sao nên mua hàng trên Amazon.de Đức

Amazon.de là một công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Đức.

 • Thứ hai là Sold by Seller and Fullfilled by Amazon: Loại hàng này do một cá nhân hoặc một cửa hàng nào đó bán trên Amazon nhưng nó lại được để trong kho hàng của Amazon và giao toàn bộ cho Amazon lo các vấn đề từ giữ hàng, đóng thùng, gói hàng đến vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng mua sản phẩm. Loại này cũng khá đảm bảo và bạn có thể an tâm tin tưởng.
 • Thứ ba chính là Ships from and Sold by Seller: đây là mặt hàng được một cá nhân hoặc cửa hàng nào đó trực tiếp đóng thùng, gói hàng, bán hàng trên Amazon và vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng. Đây là mặt hàng mà khi khách hàng mua có thể gặp rủi ro như hàng đóng gói không cẩn thận, hàng bị hỏng hay chất lượng kém. Điều này đòi hỏi khách hàng phải tìm hiểu kỹ về người bán và đánh giá cẩn thận về mặt hàng mình đang muốn mua.

Dịch vụ đặt mua hàng từ Amazon.de Đức về Việt Nam nhanh chóng

Một điểm đáng lưu ý khi mua hàng trên Amazon Đức là bạn cần phải đảm bảo có đầy đủ các điều kiện mua như: có vốn tiếng Anh đọc hiểu, có tài khoản trên Amazon, có thẻ thanh toán quốc tế Master card hay Visa, có địa chỉ nhận hàng tại Mỹ, am hiểu chính sách thuế quan rườm rà…Vô hình chung những yêu cầu này tạo nên tâm lý chán nản trong mua hàng Amazon, nên nhiều người thường sử dụng đến kênh trung gian mua hộ để việc mua trở nên dễ dàng, còn hàng hóa thì được đưa về nước an toàn,cẩn thận. Và một trong cái tên uy tín mà người dùng Việt ưa chuộng chính là Fado.vn.

  Đồng hồ trên Amazon

  Written by

  http://donghotrenamazon.com/ Chuyên nhận đặt mua các loại đồng hồ chính hãng chất lượng từ Amazon về Việt Nam giá rẽ

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade