We koppelen religie aan een plek. Is er niet iets gemeenschappelijk te vinden tussen alle religies. Namelijk dat het een uitleg probeert te geven aan het immateriële? Vanwaar onze drang dan om dit te koppelen aan een plek.

Ik heb ook wel eens nood aan rust. Aan een oplossing voor een vraag waar de wetenschap me geen antwoord op geeft. De eenvoud van een wandeling en wat stilte geeft me dit. Waar ik ook ben. Als ik dat wil delen met andere dan schrijf ik het op of ga ik naar het park.

Wie heeft er ooit bedacht dat we daarvoor in een verwarmde zaal moeten zitten vol met dure spullen? Dat is de politiek en wij die denken dat dat beter is. Maar in princiepe kan elke living dienen voor religie. In princiepe heb ik nood aan religie maar een hekel aan hoe het in mijn strot geramd wordt. Gekoppeld aan een of ander doel van een of andere Pipo die er iets mee wil berijken. Tonen hoe goed hij/zij/zijn organisatie wel niet is voor de maatschappij. …


The world is changing, it’s hard to keep track of it if you are no longer interested. This story is about how not to loose interest as a developer and how apples Swift helped me to do that.

About

Stijn Willems

Hi, I'm Stijn and I have a lab called dooZ Bvba. Some of my posts are in NL some EN. The past few years, I got into iOS but most of all I like the future.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store