Dịch vụ mở hộ kinh doanh cá thể tại đà nẵng

CMM Medium
Sep 17, 2018 · 2 min read

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại đà nẵng giá rẻ tốt nhất hiện nay.. Liên hệ ngay công ty kế toán hoa sen để được nhân viên tư vấn báo giá rẻ tốt

Với dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể của công ty chúng tôi đảm bảo chắc chắn sẽ hoàn tất các thủ tục giấy tờ cho khách hàng nhanh chóng để khách hàng kinh doanh.. Đỡ tốn thời gian, công sức tiền bạc đi lại

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là hai loại hình kinh tế đơn giản trong các loại hình kinh tế, không có tư cách pháp nhân, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình bằng toàn bộ tài sản, không được phép phát hành chứng khoán.

Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì người đứng tên trong đăng ký kinh doanh là đối tượng nộp thuế.

Một hộ kinh doanh được phép sử dụng không quá 10 lao động.

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh.

Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Dịch vụ mở hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng

Với kinh nghiệm mở hộ kinh doanh cá thể cho rất nhiều khách hàng, Kế toán Hoa Sen có thể đảm nhiệm công việc giúp quý khách một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Xem thêm : Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại đà nẵng

Quý khách sẽ không mất thời gian, không đi lại nhiều, không phát sinh. Hoa Sen còn tư vấn tận tình về tình hình nộp thuế, báo cáo thuế…

Hoa Sen tư vấn quý khách trước khi mở hộ kinh doanh cá thể
Quý khách cần chuẩn bị các thông tin sau trước khi đến Hoa Sen đăng ký kinh doanh với hộ cá thể:

– Tên hộ kinh doanh

– Địa chỉ địa điểm kinh doanh

– Ngành, nghề kinh doanh

– Số vốn kinh doanh

Lưu ý: Chủ hộ kinh doanh cá thể không được đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể nào khác trên cả nước.

Quý khách sẽ cung cấp cho Hoa Sen 2 bản CMND hoặc hộ chiếu photo công chứng mới nhất và ký vào hồ sơ Hoa Sen soạn sẵng. Sau đó Hoa Sen sẽ làm việc với Cơ quan Nhà nước.

Mọi thông tin chi tiết về mở hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, quý khách vui lòng liên hệ:

KẾ TOÁN HOA SEN

Hotline: 0905 715 679 — Email: dkkdhoasen@gmail.com

Xem thêm : Đăng ký kinh doanh tại đà nẵng

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store