Bu yazıda stajyer alım sürecimizi ve bazı uygulamalarımızın nedenlerini anlatmak isterim. Özellikle stajyer adaylarının merak ettikleri, bize çokça sordukları konular üzerinde duracağım.

Image for post
Image for post

Çokça sorulan sorulara geçmeden önce biz stajyerlerden ne bekliyoruzdan bahsedeyim:

Öncelikli hedefimiz stajyerlerimizin stajları bittikten sonra yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak Kod Gemisi tayfasına katılmalarıdır.

Her stajyeri potansiyel bir çalışan olarak gördüğümüzden onlara staj boyunca iş yaşamında ihtiyaçları olacak temel teorik ve pratik bilgileri önceliklendirerek vermeyi amaçlarız. Bu süreçte stajyerlerimizin boş zamanlarının çoğunu araştırma yaparak veya deneme yanılma yaparak geçirmelerini önerir ve bekleriz.

Staj sonunda stajyerlerimizin yazılım ve web dünyasındaki temel kavramları, Kod Gemisi’nin kullandığı başlıca teknolojileri ve Kod Gemisi kültürünü belli bir derinlikte öğrenmiş olmalarını bekleriz. …


Yazılım sektöründe staj yapacak, yeni mezun ve 1-2 yıllık tecrübeli adaylarla görüşen biri olarak özgeçmişlerde ne görmek ne görmemek istediğimizi anlatacağım. Her şirket üç aşağı beş yukarı benzer şeyler bekler o nedenle bu yazılanlara dikkat etmeniz Kod Gemisi’nden başka yerlere yaptığınız başvurularınızda da sizin iyiliğinize olacaktır.

Image for post
Image for post

Özgeçmişte yazım yanlışları büyük bir özensizlik göstergesidir! Özgeçmişinizi göndermeden önce baştan sona dikkatle okuyun.

Özgeçmişinizi .docx/.doc veya .odt uzantılı dosyalar yerine PDF’ye çevirerek gönderin. Böylece işletim sistemi veya uygulama versiyonu farklılıkları nedeniyle oluşabilecek görüntüleme sorunları yaşamayız.

PDF’ye çevirince boş sayfa, kayan/bozulan yazı olmadığından emin olun.

Üniversitenizi lisenizden veya ilkokulunuzdan daha çok önemseriz. Diğer okulların üstüne yazmalısınız. İlkokulunuzu yazmayın, bir önemi yok. Lisansüstü eğitim aldıysanız bu lisansınızdan daha güncel bir bilgi olduğundan onu lisanstan önce görmek isteriz. …


In Java you can use underscore ( _ ) in your package names and it conforms to Java naming conventions.

Image for post
Image for post

If the domain name contains a hyphen, or any other special character not allowed in an identifier (§3.8), convert it into an underscore. [1]

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html

[1] https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se10/html/jls-6.html#jls-6.1 [see Naming Conventions section]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store