Hejsan Dougald!
Andreas Sjöstedt
11

Hej Andreas! Förlåt för ett sent svar — härligt att du vill vidarepublicera artikeln! Du får gärna göra det. (Vi borde kanske försöka översätta den någon gång, men jag har lite annat på mitt skrivbord innan jag kan tänka mig att börja med det… ;-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.