Sign in

Konkordato bir çeşit iflas anlaşmasıdır. Borçlu ile Alacaklılar belirli bir plan üzerinde anlaşma yaparak borçlunun borçlarını kolay ödeyebilmesini sağlamak ve alacaklının da borçlarını temin etmesi amacıyla yapılır.

KONKORDATO NEDİR?

Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan müessesedir.
Konkordato, borçlunun alacaklılarının 2/3’ü ile (bu orana denk gelen alacaklıların alacak tutarının da borçlunun borçlarının 2/3’ü oranında olması gerekir) yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır. İmtiyazsız alacaklılar borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesinden feragat eder ve borçlu da, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek borçlarının tamamından kurtulabilir.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

http://www.doviz724.com/konkordato-iflas-anlasmasi-nedir.php


Genelde her Ramazan ayında belirli bir birikimi olanın zekat vermesi İslamiyette oldukça önemlidir. Zekat genelde farz olduktan sonra verilir. Bunun için de belirli bir miktar üzerinde altın veya ona eşdeğer paranın borçsuz olarak kişide olması gerekir. Zekat nisap miktarı ise Diyanete göre 80.18 gram altın olarak kabul edilmektedir. Bu miktarın…

Döviz724

Güncel Döviz Kurları ve Altın Hakkında Bilgiler Rehberi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store