Dr. Manchima

Dr. Manchima

— ผู้อำนวยการแพทย์ ศูนย์จักษุรักษ์ตา — หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- จักษุแพทย์เฉพาะทาง รพ.บำรุงราษฎร์