ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพตา

มีคนถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจตาเข้ามา หมอขอตอบโดยประมาณดังนี้ค่ะ โดยจักษุแพทย์จะแนะนำได้ค่ะว่าใครควรจะตรวจแบบไหน

- รพ.รัฐบาล 1,500–2,000 บาท
- รพ.เอกชน 3,000–5,000 บาท
- คลินิกเฉพาะทาง 2,000–3,000 บาท

ส่วนการตรวจสุขภาพตาโดยละเอียด

- รพ.รัฐบาล 5,000–7,000 บาท
- รพ.เอกชน 8,000–15,000 บาท
- คลินิกเฉพาะทาง 6,000–8,000 บาท

Like what you read? Give Dr. Manchima a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.