วิธีการตรวจต้อหิน

มีคนถามเข้ามาบ่อยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น “ต้อหิน”

คำตอบคือ ต้องมาตรวจค่ะ

เริ่มตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจขั้วประสาทตา ตรวจลานสายตา และที่สำคัญ “ตรวจความดันตา” โดยวิธีวัดความดันตาที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือที่สุดในปัจจุบันคือการใช้ Applanation tonometer ส่วนที่มีหลายคนถามว่าตรวจความดันตาเจ็บไหม อาจจะมีแสบๆตึงๆ แค่นิดเดียวเพราะต้องหยอดยาชา และ ยาอีกตัวนึง แต่บางครั้งคุณหมอก็อาจวัดความดันตาโดยใช้ลมเป่ากระจกตา ( Air Puff tonometer) โดยวิธีนี้แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลย แต่อาจจะตกใจเล็กน้อยตอนที่ลมเป่าตาค่ะ

นั่นคือตัวอย่างของวิธีตรวจต้อหิน

เห็นมั้ยคะ ว่าการตรวจต้อหินไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และการตัดแว่น ไม่ใช่การตรวจสุขภาพตา

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.