เทคนิคการพักสายตา

สำหรับคนที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆนั้น หมอมีเทคนิค 20 : 20 : 20 เป็นเทคนิคในการพักสายตาที่นิยมใช้กันแพร่หลายมาฝากค่ะ

ทุก 20 นาที ให้มองของที่ไกลกว่า 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาทีค่ะ ง่ายๆแค่นี้เอง อย่าลืมนะคะ ว่าสายตา ก็สำคัญไม่แพ้งานของคุณ

ห่วงใยสายตาคุณ

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.