AI a technologie vs. právníci. Komu opravdu patří budoucnost?

Podle webu Will Robots Take My Job? je asi 4% šance, že právníky nahradí v jejich profesích roboti. Technologie pomalu prostupují do právních sfér a těm z nás, kdo nemáme v kanceláři Mika Rosse, ulehčují práci nástroje pro automatizaci procesů a právních dokumentů, pro provádění rešerší judikatury nebo v korporacích legal boti pomáhají se zodpovídáním jednoduchých právních dotazů či řídí spory vedené na online platformách.

Image for post
Image for post
📷 Michal Hanych
Image for post
Image for post
Jakub Harašta (Ústav práva a technologií MU), Kateřina Anna Magnna (Microsoft, nyní mateřská dovolená), Monika Hanych (ČSESP). 📷 Michal Hanych
Image for post
Image for post
Lubomír Majerčík (Ústavní soud), Miroslava Siváková (Ministerstvo vnitra). 📷Michal Hanych
Image for post
Image for post
Anna Drgová (GeekLaw), Martin Maisner (ČAK), Přemysl Sezemský (Ministerstvo spravedlnosti), Ondřej Materna (Legito). 📷 Michal Hanych

Written by

IP & IT lawyer | GeekLaw | SimpleLaw | SimpleTax

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store