Uzm.Dr.Hüseyin Öz yazdı…”Anestezi Esnasında Duyabilir Miyim?”

Uzm.Dr.Hüseyin Öz hastaların en sık sorduğu “Anestezi Esnasında Duyabilir Miyim?” sorusunu cevapladı.
Hastaların en sık sorduğu sorudur aslında ; “Hocam keserken acı duyar mıyım?” ya da “Konuşulanları duyar mıyım?” ,”Geçen ameliyatta çekiç testere sesi duydum bunda duymak istemiyorum.

Anestezi farkındalığı hiçde azımsanmayacak oranda görülmektedir.Görülme sıklığı her 1000 ameliyatta 1.3 oranında görüldüğü bildiriliyor.Dünya genelinde 21 milyon insan anestezi alarak ameliyat olduğunu düşünürsek 25 bin insan anestezi esnasında farkındalık gösterdiğini görmekteyiz.
Hastaların bir kısmında ameliyat esnasında ağrı duymakta oldukları saptanmış.

Bütün bunlar biz anestezi uzmanlarının sık karşılaştıkları problemler olarak karşımıza çıkmakta iken bu konuda hastalarımıza şunları öneriyoruz:

1-Anestezi uzmanınıza operasyon öncesi sağlıklı veri paylaşımı yapınız; ek hastalıklarınız,kullandığınız ilaçlar,alkol,sigara ve uyuşturucu kullanımı olup olmadığı ile ilgili bilgilendirmeleri yapınız.
2-Operasyonun ortalama ne kadar süreceği ,hangi anestezi türünün yapılacağı ve uzmanınızın önerisini dikkate alınız.
3-Operasyon öncesi ne kadar sürede aç kalması gerektiği konusunda dikkat ediniz.
4-Operasyon dan bir gece önce uzmanınızın vereceği rahatlatıcı ilaç tedavisine uyup ameliyathaneye girmeden 30 dakika öncesi sedatize edici tedavi alınız.

Anestezi farkındalığın sebepleri arasında insan hatasından ve ilacın hatalı üretiminden meydana gelmektedir.
Sizin dikkat etmeniz gereken deneyimli anestezi uzmanlarına kendinizi emanet edip operasyon öncesi gerekli tetkik ve tedavilere uymanız.

Uzm.Dr.Hüseyin Öz’ün diğer makalelerini okumak için tıklayınız.

  Uzm.Dr. Hüseyin Öz

  Written by

  Uzm.Dr. Hüseyin Öz, 1976 İzmir doğumlu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade