This story is unavailable.

Ik heb het boek ooit uitgeleend en niet meer teruggekregen omdat de man toen kanker kreeg en stierf. Het staat nu op mijn kerstlijst omdat ik het zo mis. Ontzettend herkenbaar wat je schrijft.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.