hayatın neresindeyim?


Çok şeyi seviyorum… düşünmeyi seviyorum, düşünemiyorum. Çimlerin kokusunu seviyorum, göremiyorum. Sinemayı seviyorum çok ama en son ne zaman gittim bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yağmuru severim aslında çok, izlemeyi daha çok ama izleyemiyorum. Şimdi bir müzik çalıyor, çok güzel çalıyor, dinliyorum ama müziğin bölünmesinden korkuyorum. korktuğum için ızdırapla dinliyorum. Sadece oturmayı seviyorum, sessizce oturmayı istiyorum. Sonra dönüp soruyorum kendime… Ben bu hayatın neresindeyim??…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.