Postkodlotteriet som stimulans för landsbygden

Jag tycker att det absolut bästa med Postkodlotteriet är att det är mestadels vinnare i väldigt små udda orter som får ta storvinsten och det gynnar indirekt deras hemort då de kan konsumera mer eller satsa på eget företag och sätta igång ekonomin i de små landsbygdsorterna som riskerar att annars ödeläggas och bli avfolkningsbygder. Ibland hakar systemet upp sig vid stockholmspostkoderna men de flesta gånger känner jag att det är rätt folk som vinner att slumpen vill väl, människor i småorter som nu kan resa och träffa sina nära och kära eller göra om i villan. I de småorterna finns inte så många möjligheter så det är bra att det är många vinnare där som nu får möjlighet att resa. Dem i större städer har ju allt på nära håll.

Detta kanske har sina förklaringar i att man lottar via postnummer och av naturliga skäl är de flesta vinnare i småorter eftersom de flesta nummer finns i småorter.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.