สารบัญ: Big Data ภาคปฏิบัติ— — — — — — Up Coming — — -— — — — -

ตอนที่ 3: การติดตั้ง Hadoop แบบ Cluster (Multi-Node)

ตอนที่ 4: การติดตั้งและใช้งาน Apache HIVE

ตอนที่ 5: การติดตั้งและใช้งาน Apache Qqoop

ตอนที่ 6: การติดตั้งและใช้งาน Apache Flume

ตอนที่ 7: การติดตั้งและใช้งาน Apache Spark

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.