บางทีผมทำงานรีบๆ ก็เขียน Description test ไม่ดีเหมือนกัน
ดูแล Description ของเทสกันเถอะ
Chris
41

เคยทำอยู่เหมือนกันครับบ

describe('MyClass', () => {
it('works', () => {
// ...

จริงๆ เทสต์ก็เป็นของที่ต้อง Refactor เหมือนกันไม่ต่างจากโค้ดจริงเลย~

Like what you read? Give Thai Pangsakulyanont a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.