Alternativa medier vs Public Service
Martin Borgs
123

Intressant. Jag har lekt en del i Buzzsumo tidigare i veckan av andra orsaker och med anledning av den nyligen publicerade Flashback-studien och debatten i gårdagens Aktuellt så gjorde jag samma undersökning i förmiddags men med fokus på senaste 12 månaderna.

Mitt intryck var att Aftonbladet fullkomligen krossade Fria Tider men nu när jag tittar på siffrorna igen så är det slående att toppen främst består av opinionsartiklar. Jämför jag nu AB och FT mellan 10–17 aug. så har ABs mest delade nyhet (ej opinion) 19.6k delningar. På FT så har man 24.6k delningar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.